Utazási feltételek

A Tra-WELL International Utazási Iroda általános utazási és fizetési feltételei: A Tra-WELL International Utazási Iroda (továbbiakban: utazási iroda) az alábbiakban a 214/1996. Kormányrendeletnek megfelelően közzéteszi az általános utazási és fizetési feltételeiről szóló tájékoztatót. Az alábbi tájékoztató az utazási szerződés részét képezi. Az utazási szerződésre az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, illetve a jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésekről szóló 214/1996. Kormányrendelet szabályait és a PTK 416. paragrafusát kell alkalmazni.

1.) Az utazási szerződés megkötése
Jelentkezéskor az utasok (az utazási irodával szerződő fél - lehet egy nem utazó 3. személy is - és az általa megnevezett utasok, továbbiakban: utas/ok) és az utazási iroda között szerződés jön létre, melyet az utazási iroda írásba foglal, és minkét szerződő fél aláírásával lát el. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazási iroda a szerződés egy példányát az utasnak átadta és az utas a lefoglalt utazásra befizette a 40%-os díjelőleget. Ha a szerződő fél egy 3. személy, az utazási iroda nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni, és az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.

2.) Szolgáltatások
Az utazási iroda kizárólag az utazási szerződésben szereplő és az utas által lefoglalt utazásról szóló leírásban felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közvetítői útján nyújtani, illetve jogosult az előző mondatban felsorolt okmányokban körülírt idegenforgalmi szolgáltatásoknak teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani (azonos kategórián belüli változtatás joga).

3.) Részvételi díj
Egyéb kikötés hiányában (speciális feltételek az utazási szerződésben) az utas a részvételi díj teljes összegét legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles megfizetni. Amennyiben az utas befizetését az aktuális időpontban nem teljesítette, az utazási szerződéstől az utazási iroda egyoldalúan elállhat, és az 5. pontban felsoroltak vagy az utazási szerződésben szereplő adatok szerint az utas felé kötbért érvényesíthet. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás (szerződéskötés) esetén a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes. A teljes részvételi díj megfizetésekor az utazási iroda köteles az utast az utazási dokumentumok átadásának időpontjáról tájékoztatni. Az utazási iroda az utazási dokumentumokat köteles legkésőbb az utazás megkezdésekor az utasnak átadni.

4.) Szolgáltatás- és díjváltozások
Amennyiben az utazási iroda külföldi partnerei az utazási szerződésben lefektetett szolgáltatásokhoz képest eltérő változatot igazolnak vissza, úgy az utazási iroda köteles erről az utast haladéktalanul értesíteni. Az utasok 48 órán belül eldönthetik, hogy a megváltoztatott szolgáltatásokat elfogadják-e, avagy elállnak a szerződéstől. Elfogadás esetén az utasok új, módosított szerződést kapnak kézhez, elállás esetén - amennyiben erre az utazási irodának lehetősége van - az utasok az eredeteivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthatnak igényt, vagy az utazási iroda hiánytalanul visszafizeti az a jelentkezéskor befizetett összeget. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles az utasnak a díjkülönbözetet megtéríteni. Az utazási iroda fenntartja jogát a program, a szállás, a közlekedéssel kapcsolatos változtatásokra, valamint az áremelésre, amennyiben az utazási irodának erre bizonyíthatóan nyomós indoka (pl. az üzemanyag árának, az illetékeknek, az adóknak, stb. emelése vagy a valuta/devizaárfolyam változása miatt) van. Amennyiben az áremelések a teljes utazási költség 10%-át meghaladják, az utasok költségmentesen elállhatnak az utazási szerződéstől. Ha az áremelés az 10%-ot nem haladja meg, úgy az utazási iroda az utasok lemondása esetén érvényesítheti az utazási szerződésben szereplő, mindenkori lemondási költség összegét. Az utasoknak az utazási iroda áremelésről szóló értesítését követően, haladéktalanul jelezniük kell az utazási iroda felé döntésüket. Repülővel történő utazások esetén a légitársaságok fenntartják a jogot arra, hogy technikai vagy más okokból történő, köztes leszállásokat végrehajtsanak, illetve arra, hogy repülőeszközt vagy repülési időket változtassanak.

5.) Az utas részéről történő elállás és módosítás
Az utasnak az utazás megkezdése előtt bármikor joga van az utazási szerződéstől való elállásra. Az utas köteles az elállást írásban (levél, e-mail) az utazási irodával az utazás részvételi számára hivatkozva közölni. Az elállási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak számít az is, ha az utas az utazást előzetes nyilatkozattétel nélkül (no show) nem kezdi meg. Ilyen esetekben az utazás kezdetének időpontja tekintendő elállási időpontnak. Amennyiben az utas nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása (4. pont) vagy 10%-ot meghaladó részvételi díjemelés miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles az utazási iroda költségeit – melyek nem haladhatják meg az utazási szerződésben szereplő, teljes utazási csomagár összegét - az alábbiak szerint megtéríteni: az utazás kezdete előtt 30. napig a részvételi díj 20%-a, 29-15 nappal a részvételi díj 50%-a, 14-7 nappal a részvételi díj 80%-a, 6. naptól, vagy az utazás meg nem kezdése esetén (no show) 100%-a. Ettől eltérő esetben a lemondási és módosítási feltételeket az utazási szerződés tartalmazza. Amennyiben az utas a lemondás időpontjában egy pótrészvevőt hoz, akire az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházza (214/1996. Kormányrendelet, 9. §), ezt írásban az utazási irodával közli, és ezt a pótrészvevő írásban elfogadja, akkor a lemondási díj helyett csak módosítási díjat köteles fizetni, melynek megállapítása esetenként történik, de az utazási iroda köteles minden lehetséges eszközzel arra törekedni, hogy a módosítási díj a lehető legalacsonyabb összeget tegye ki. Az utas fentiek figyelembevételével az utazási szerződés szerinti foglalásának módosítását bármikor kezdeményezheti.

6.) Az utazási iroda szerződéstől való elállása
Az utazási iroda az alábbi esetekben állhat el az utazási szerződéstől: - Az utazás megkezdését megelőző 14. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám nem gyűlik össze, vagy ha a szerződéskötés után más olyan lényeges körülmény merül fel, amely miatt az utazás teljesítése a gazdaságosság határait - minden észszerű lehetőséget kimerítve - meghaladja. - Bármely időpontban, ha az utazás teljesítését a szerződéskötéskor előre nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények és események (visz major) akadályozzák, veszélyeztetik, vagy korlátozzák. Amennyiben az utazás alatt olyan helyzet merül fel, mely a biztonságos utazást kizárja (pl. politikai helyzet változása, katasztrófa sújtotta terület, stb.), az utazási irodának kötelessége, hogy utasait a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan hazaszállítsa. Ebben az esetben az utazási irodának jogában áll a megváltozott körülmények miatt esetlegesen keletkező, extra költségeket az utasokkal szemben érvényesíteni. - Az utazás megkezdése után, az utas szerződésszegő magatartása miatt, valamint ha az utas az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja, vagy utastársaival ill. harmadik személyekkel szemben az együtt tartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít, és ettől kérés, majd figyelmeztetés után sem tartózkodik. Amennyiben az utazási iroda eláll a szerződéstől, köteles az utasnak másik, a szerződésnek megfelelő vagy ahhoz hasonló utazást felajánlani (kivétel: az utas szerződésszegő magatartása). Amennyiben az utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, akkor az utazási iroda az utas által megfizetett részvételi díjat illetve díjelőleget teljes egészében visszafizeti az utasnak. Amennyiben az utazási iroda az indulás előtti 13. napon belül áll el a szerződéstől, úgy az utasok követelhetik az utazási irodától a befizetett díj után, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott évi hatályos mértékű kamat megfizetését.

7.) Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció
A szolgáltatás nem az utazási szerződésben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az utas kötelessége, hogy az eltérést vagy hiányt a helyszínen az utazási iroda képviselőjének (partnerének) illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentse. A képviselőnek vagy szolgáltatónak a bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalnia, és ennek egy példányát át kell adnia az utasnak, továbbá a hiba/hiány megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nyomban meg kell tennie. Amennyiben az utas a fent említett jelentést elmulasztja, illetve nem rendelkezik a jegyzőkönyvi másolattal, akkor a kártérítési igénye csökkenhet, vagy megszűnhet. A jegyzőkönyvet felvevő személy csak a tények megállapítására jogosult, arra nem, hogy a kárigényt felmérje. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény. Az utazási szerződés aláírásával az utas elfogadja, hogy a helyszínen a hiba kijavítása történhet a kiváltó ok megszüntetésével, illetve azonos szintű, kiváltó szolgáltatás nyújtásával. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen nem sikerült kijavítani, akkor az utas az utazás befejezése után legkésőbb 8 napon belül, írásban reklamálhat az utazási irodánál. A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel. Amennyiben az utasok a szerződésben szereplő szolgáltatásokat nem veszik igénybe, úgy ezekért az utazási iroda kártérítéssel nem tartozik. A hibás teljesítésből fakadó igényekre egyebekben a 214/1996 Kormányrendelet rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

8.) Szerződési pontok hatályon kívül helyezése
Az utazási szerződés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése nem vonja maga után a teljes utazási szerződés hatályon kívül helyezését. Ugyanez vonatkozik az általános utazási és fizetési feltételekre is, valamint azokra a – az utazási szerződésben foglalt – szolgáltatásokra, amelyek a katalógusban leírt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások csak akkor képezik a szerződés tárgyát, ha az utazási iroda által írásban vissza lettek igazolva.

9.) Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése során ezekre, valamint ezek változására az utas figyelmét felhívni. Ha az utas a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud az utazáson részt venni, és ezáltal kizárja, hogy az utazási iroda a szerződésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az utazási iroda az 5. pontban foglalt lemondási díjakat érvényesíti. Az utas az utazási szerződés megkötésekor aláírásával tanúsítja, hogy az aktuális rendelkezésekről az utazási iroda tájékoztatta.

10.) Biztosítás
Az utazási iroda köteles az utast az utazási biztosítás (baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás) megkötésének lehetőségeiről megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel az utazási biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról. Az utas az utazási szerződés megkötésekor aláírásával tanúsítja, hogy a biztosítási lehetőségekről és azok hiányának kockázatáról az utazási iroda tájékoztatta.

11.) Bizalmas adatkezelés
Az utazáson résztvevők nevéről és egyéb adatairól valamint az utasok tartózkodási helyéről az utazási iroda harmadik személynek még sürgős esetben sem ad információt, kivéve, ha az utasok erre kifejezetten igényt tartanak (írásbeli meghatalmazás). A sürgős üzenetek továbbításából adódó költségek az utast terhelik.

12.) Jogviták rendezése A Tra-WELL International Utazási Iroda elsősorban peren kívüli megegyezésre törekszik. Peres rendezés esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

copyright | Tra-WELL International Kft. |